Po spotkaniu z Anit? Soba?sk?

ippW pi?tek 15 stycznia o godzinie 14 mieli?my przyjemno?? go?ci? w Bibliotece WATu kierownik projektu firmy Skanska, pani? Anit? Soba?sk?. Pomimo tego, ?e spotkanie kierowane by?o raczej do damskiego grona, zjawi?o si? nawet kilku m??czyzn.

Podczas spotkania poruszonych zosta?o wiele ciekawych zagadnie? zwi?zanych z prac? i karier? kobiet ( i nie tylko) w budownictwie m.in. dowiedzieli?my si? jak wygl?da „przeci?tny” dzie? pracy naszego go?cia na budowie np. wymiar godzin pracy, odpowiedzialno?? za bezpiecze?stwo pracowników oraz o dzia?alno?ci samej firmy Skanska.

Pojawi?o si? wiele pyta? zwi?zanych z pierwsz? prac?- kiedy jest najlepszy okres, by j? rozpocz??, na czym b?d? polega?y nasze pierwsze kroki w bran?y budowlanej lub czy liczy si? uczelnia z której pochodzimy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Dostali?my wiele cennych rad z których na pewno skorzystamy wspinaj?c si? po naszej drabinie do sukcesu tj. wybieraj?c prac? nie trzyma? si? kurczowo jednego pracodawcy, gdy? zmiany s? zawsze krokiem do przodu, do rozwoju; trzeba ci?gle inwestowa? w rozwój w?asny poprzez ró?nego rodzaju szkolenia, konferencje.

Podsumowaniem mo?e by? cytat naszego go?cia:

„budownictwo bardziej pokazuje charakter ni? umiej?tno?ci”

ipp ippOpracowa?a: Ania Szabelewska